BEZWARUNKOWE ZGODY NA KONCENTRACJE Z UZASADNIENIEM

Od ubiegłego roku Prezes UOKiK coraz częściej zamieszcza uzasadnienie także w decyzjach wyrażających bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, mimo że formalnie nie ma takiego obowiązku. Jeżeli bowiem decyzja administracyjna w całości uwzględnia żądania strony/stron (a tak jest w przypadku decyzji zawierającej wspomnianą zgodę), organ ją wydający może odstąpić od uzasadnienia (art. 107 § 4 k.p.a. w zw. z art. 83 u.o.k.k.). Ta godna aprobaty praktyka administracyjna kontynuowana jest także w roku bieżącym, czego potwierdzeniem są ostatnio wydane decyzje – jak choćby ta z 1 lipca 2014 r. (nr DKK – 79/2014, BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH/FagorMastercook S.A.) czy też z 4 czerwca 2014 r. (nr DKK – 72 /2014, SELP Administration S.a.r.l./EPISO Cake S.a.r.l.) oraz z 23 maja 2014 r. (nr DKK – 67/2014, VEKA AG/GEALAN Holding GmbH). Te dwie ostatnie decyzje opublikowane zostały na stronie internetowej UOKK dopiero kilka dni temu (obok innych trzech decyzji – zgód – już bez uzasadnienia); zob. notka informacyjna Urzędu z dnia 14 lipca 2014 r. „Kontrola koncentracji – pięć decyzji” (www.uokik.gov.pl).

Zamieszczanie przez Prezesa UOKiK uzasadnień w decyzjach w sprawach koncentracji ma dla przedsiębiorców (w tym także tych nie będących stronami danego postępowania) przede wszystkim walor informacyjny. Dostarczają one danych statystycznych, a także informacji na temat specyfiki funkcjonowania różnych branż oraz przede wszystkim sposobu definiowania przez organ antymonopolowy rynków właściwych w Polsce, przy czym chodzi nie tylko o ich wymiar geograficzny (np. rynek krajowy, regionalny czy tez lokalny), ale oczywiście także wymiar asortymentowy. W decyzjach tych Prezes UOKiK nierzadko powołuje się na przykłady rynków jakie wyznaczone zostały przez Komisję Europejską w przypadku ocenianych przez nią koncentracji. Prawidłowe wyznaczenie rynku właściwego stanowi konieczny warunek dokonywania bezbłędnych kwalifikacji antymonopolowych zachowań przedsiębiorców i to nie tylko w sprawach „koncentracyjnych” (w których Prezes UOKiK ocenia, czy planowana koncentracja może istotnie ograniczyć konkurencję na takim rynku/rynkach).