Artykuły

 

Prawo konkurencji:

 

 1. Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017 nr 8.
 2. Klauzula modyfikacyjna: faktyczna ochrona konsumenta czy bezpodstawny formalizm?, Przegląd Prawa Handlowego 2017 nr 12
 3. Indywidualna legalizacja RPM w decyzji australijskiego organu antymonopolowego (sprawa Tooltechnic z grudnia 2014 r.), Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015 nr 6.
 4. Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfikacji oraz uwagi de lege ferenda   (w:)internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015 nr 2.
 5. Rynki wyszukiwarek internetowych a zarzut nadużycia pozycji dominującej (na tle sprawy przeciwko Google) (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2014 nr 10
 6. Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane (w:) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013 nr 2
 7. Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć (w:) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr 1
 8. Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych) (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2011 nr 11.
 9. Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencji (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2010 nr 7
 10. Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych dominantów (w:) Państwo i Prawo 2010 z. 7
 11. Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji – Wytyczne Komisji Europejskiej z 2009 r. a stanowisko sądów wspólnotowych (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2010 nr 3
 12. Kiedy rabaty naruszają prawo antymonopolowe? (w:) Prawo Przedsiębiorcy 2010 nr 21
 13. Modernizacja instytucji zakazu nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji: nowe koncepcje oraz metody stosowania prawa (w:) Przegląd Prawa Publicznego nr 2010 nr 6
 14. Dostęp do informacji technicznych przez niezależne zakłady serwisowe pojazdów samochodowych (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej, 2008 nr 12
 15. System dystrybucji selektywnej w porządku wspólnotowego prawa konkurencji (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2008 nr 6
 16. Ograniczenia wertykalne na gruncie wspólnotowego prawa konkurencji (w:) Prawo i podatki Unii Europejskiej 2008 nr 4
 17. Kary nakładane na przedsiębiorcę za naruszenie zasad konkurencji (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 12
 18. Zasady i kryteria wymierzania kar nakładanych przez Komisję Europejską za naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006 nr 10
 19. Uprawnienia Komisji Europejskiej do kontroli przedsiębiorstwa w postępowaniu w sprawie o naruszenie art. 81 i 82 Traktatu (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 9
 20. Stosowanie reguł wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajowe (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2006 nr 8
 21. Uprawnienia Komisji Europejskiej do żądania informacji w postępowaniu w sprawie naruszenia art. 81 i 82 Traktatu (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 7
 22. Propozycje zobowiązań przedsiębiorstw składanych Komisji Europejskiej jako sposób polubownego załatwienia sprawy naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 5
 23. Stosunek między art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem konkurencji (reguły konwergencji) (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006 nr 4
 24. Stosowanie art. 81 TWE po reformie wspólnotowego prawa konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przedsiębiorstw) (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2006 nr 3
 25. Środki przysługujące Komisji w razie naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 2
 26. Kryteria oceny koncentracji przedsiębiorstw w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2005 nr 2
 27. Przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorstwem jako forma koncentracji w prawie antymonopolowym UE (w:) Gazeta Sądowa 2004 nr 9-10

Prawo działalności gospodarczej, prawo bankowe, prawo upadłościowe (inne)

 1. Wszczęcie głównego postępowania upadłościowego przez sąd krajowy posiadający jurysdykcję międzynarodową (w rozumieniu rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000), (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2007 nr 12
 2. Rada administrująca w spółce europejskiej – zagadnienia wybrane (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2006 nr 10
 3. Ochrona wierzycieli spółki europejskiej przy przeniesieniu jej siedziby statutowej do innego państwa członkowskiego (w:) Prawo spółek 2006 nr 9
 4.  Przyczyny cofnięcia koncesji (w:) Prawo przedsiębiorcy 2006 nr 6
 5. Zasady podejmowania działalności regulowanej (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2005 nr 6
 6. Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2005 nr 5
 7. Sanacja układowa banku w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego (w:) Transformacje prawa prywatnego 2005 nr 1
 8. Projekt ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszkaniowych – funkcje oraz mechanizmy stosowania wprowadzanych regulacji (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004 nr 9 (wspólnie z mec. P. Kuglarzem)
 9. Ochrona nabywców w projekcie ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszkaniowych (w:) Transformacje prawa prywatnego 2004 nr 1-2 (wspólnie z mec. P. Kuglarzem)
 10. Wszczęcie postępowania naprawczego (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2004 nr 1
 11. Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy a regulacje polskiego i europejskiego prawa subwencyjnego (w:) Transformacje Prawa Prywatnego 2003 nr 4
 12. Dopuszczalność zaskarżania uchwał zarządu komisarycznego banku na podstawie art. 422 i 425 k.s.h. (w:) Transformacje Prawa Prywatnego 2001 nr 2
 13. Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta” (w:) Prawo Bankowe, 2000 nr 12

Konrad Kohutek doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo Kraków