Artykuły

Prawo konkurencji:

 1. Dyrektywa odszkodowawcza: w kierunku harmonizacji zasad dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego 2021 nr 1
 2. Obrona passing-on w procesie naprawienia szkody antymonopolowej: analiza krytyczna na tle dyrektywy unijnej, orzecznictwa oraz instytucji prawa cywilnego, Transformacje Prawa Prywatnego 2020 nr 3
 3. Przerzucanie nadmiernego obciążenia w ramach dochodzenia naprawienia szkody antymonopolowej: dyrektywa, judykatura i wybrane unormowania krajowe, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020 nr 3
 4. Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017 nr 8.
 5. Klauzula modyfikacyjna: faktyczna ochrona konsumenta czy bezpodstawny formalizm?, Przegląd Prawa Handlowego 2017 nr 12
 6. Indywidualna legalizacja RPM w decyzji australijskiego organu antymonopolowego (sprawa Tooltechnic z grudnia 2014 r.), Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015 nr 6.
 7. Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty modyfikacji oraz uwagi de lege ferenda   (w:)internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015 nr 2.
 8. Rynki wyszukiwarek internetowych a zarzut nadużycia pozycji dominującej (na tle sprawy przeciwko Google) (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2014 nr 10
 9. Australijskie prawo konkurencji – zagadnienia wybrane (w:) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013 nr 2
 10. Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć (w:) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr 1
 11. Internetowa dystrybucja towarów w prawie konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Komisji do rozporządzenia nr 330/2010 w sprawie porozumień wertykalnych) (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2011 nr 11.
 12. Rabaty udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencji (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2010 nr 7
 13. Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych dominantów (w:) Państwo i Prawo 2010 z. 7
 14. Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji – Wytyczne Komisji Europejskiej z 2009 r. a stanowisko sądów wspólnotowych (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2010 nr 3
 15. Kiedy rabaty naruszają prawo antymonopolowe? (w:) Prawo Przedsiębiorcy 2010 nr 21
 16. Modernizacja instytucji zakazu nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji: nowe koncepcje oraz metody stosowania prawa (w:) Przegląd Prawa Publicznego nr 2010 nr 6
 17. Dostęp do informacji technicznych przez niezależne zakłady serwisowe pojazdów samochodowych (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej, 2008 nr 12
 18. System dystrybucji selektywnej w porządku wspólnotowego prawa konkurencji (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2008 nr 6
 19. Ograniczenia wertykalne na gruncie wspólnotowego prawa konkurencji (w:) Prawo i podatki Unii Europejskiej 2008 nr 4
 20. Kary nakładane na przedsiębiorcę za naruszenie zasad konkurencji (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 12
 21. Zasady i kryteria wymierzania kar nakładanych przez Komisję Europejską za naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006 nr 10
 22. Uprawnienia Komisji Europejskiej do kontroli przedsiębiorstwa w postępowaniu w sprawie o naruszenie art. 81 i 82 Traktatu (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 9
 23. Stosowanie reguł wspólnotowego prawa konkurencji przez sądy krajowe (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2006 nr 8
 24. Uprawnienia Komisji Europejskiej do żądania informacji w postępowaniu w sprawie naruszenia art. 81 i 82 Traktatu (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 7
 25. Propozycje zobowiązań przedsiębiorstw składanych Komisji Europejskiej jako sposób polubownego załatwienia sprawy naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 5
 26. Stosunek między art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem konkurencji (reguły konwergencji) (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006 nr 4
 27. Stosowanie art. 81 TWE po reformie wspólnotowego prawa konkurencji (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji przedsiębiorstw) (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2006 nr 3
 28. Środki przysługujące Komisji w razie naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji (w:) Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006 nr 2
 29. Kryteria oceny koncentracji przedsiębiorstw w prawie antymonopolowym Unii Europejskiej (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2005 nr 2
 30. Przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorstwem jako forma koncentracji w prawie antymonopolowym UE (w:) Gazeta Sądowa 2004 nr 9-10

Prawo działalności gospodarczej, prawo bankowe, prawo upadłościowe (inne)

 1. Rekompensata publiczna jako środek usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: wątpliwości systemowo-kompetencyjne, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019 nr 1
 2. Wszczęcie głównego postępowania upadłościowego przez sąd krajowy posiadający jurysdykcję międzynarodową (w rozumieniu rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000), (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2007 nr 12
 3. Rada administrująca w spółce europejskiej – zagadnienia wybrane (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2006 nr 10
 4. Ochrona wierzycieli spółki europejskiej przy przeniesieniu jej siedziby statutowej do innego państwa członkowskiego (w:) Prawo spółek 2006 nr 9
 5.  Przyczyny cofnięcia koncesji (w:) Prawo przedsiębiorcy 2006 nr 6
 6. Zasady podejmowania działalności regulowanej (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2005 nr 6
 7. Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2005 nr 5
 8. Sanacja układowa banku w świetle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego (w:) Transformacje prawa prywatnego 2005 nr 1
 9. Projekt ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszkaniowych – funkcje oraz mechanizmy stosowania wprowadzanych regulacji (w:) Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004 nr 9 (wspólnie z mec. P. Kuglarzem)
 10. Ochrona nabywców w projekcie ustawy o zasadach finansowania inwestycji mieszkaniowych (w:) Transformacje prawa prywatnego 2004 nr 1-2 (wspólnie z mec. P. Kuglarzem)
 11. Wszczęcie postępowania naprawczego (w:) Przegląd Prawa Handlowego 2004 nr 1
 12. Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy a regulacje polskiego i europejskiego prawa subwencyjnego (w:) Transformacje Prawa Prywatnego 2003 nr 4
 13. Dopuszczalność zaskarżania uchwał zarządu komisarycznego banku na podstawie art. 422 i 425 k.s.h. (w:) Transformacje Prawa Prywatnego 2001 nr 2
 14. Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta” (w:) Prawo Bankowe, 2000 nr 12

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)