Komentarze

Prawo konkurencji:

 1. Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, LEX 2022
 2. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, LEX 2017
 3. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,  2 Wydanie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014 (wspólnie z M. Sieradzką)
 4. Komentarz do rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zaktualizowany w 2013 r.) LEX 2013
 5. Komentarz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych, LEX 2015
 6. Komentarz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych, LEX 2011
 7. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008 (wspólnie z M. Sieradzką)
 8. Komentarz do Rozporządzenia Rady WE i Parlamentu Europejskiego nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie przepisów o konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu LEX 2006
 9. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów LEX 2005 (współautorstwo)

Prawo działalności gospodarczej, prawo bankowe, prawo upadłościowe (inne):

 1. Prawo bankowe. Komentarz. Tom I / II (pod red. F. Zolla) (współautorstwo), Zakamycze 2005
 2. Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) LEX 2007
 3. Komentarz do rozporządzenia Rady WE nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG)LEX 2007
 4. Komentarz do Rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wspólnie z J. Lachnerem), LEX 2007
 5. Komentarz do ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej LEX 2005 (współautorstwo)
 6. Komentarz do ustawy z dnia 12 grudnia 2003 o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (współautorstwo) LEX 2004
 7. Komentarz do ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej LEX 2004
 8. Komentarz do ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw LEX 2004
 9. Komentarz do ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych LEX 2003
 10. Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej LEX 2002

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)