Monografie

  1. Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
  2.  Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących, Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Wolters Kluwer Business Warszawa 2012
  3. Zawieszenie działalności banku. Ocena dopuszczalności zawieszenia działalności banku w oparciu o niezrewidowany przez audytora bilans tego banku, Twigger Warszawa 2008
  4. Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005
  5. Przymusowy wykup akcji w kodeksie spółek handlowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)