Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji

Niniejsza monografia dotyczy jednej z kategorii praktyk, które mogą naruszać zakaz nadużywania pozycji dominującej lub monopolizacji rynku. Zawiera obszerną (w dużej mierze krytyczną) analizę orzecznictwa – zwłaszcza na gruncie art. 102 TFUE, ale także art. 9 u.o.k.k. oraz art. 2 ustawy Shermana. Zaproponowana w pracy koncepcja powinna minimalizować ryzyko błędów antymonopolowych (w zakresie identyfikacji wykluczeń antykonkurencyjnych), utrzymując zarazem koszty społeczne wdrażania i przestrzegania tego zakazu na akceptowalnym poziomie. Adresowana jest do praktyków (sędziów, pracowników UOKiK, doradców prawnych i ekonomicznych przedsiębiorstw) oraz osób, które analizowaną w niej problematyką zajmują się od strony naukowej).

W 2013 r. książka ta znalazła się w finale konkursu Centrum Studiów Regulacyjnych i Antymonopolowych UW uzyskując nominację do nagrody CARS za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa lub ekonomii ochrony konkurencji (w latach 2010-2012).

Publikacja ta powoływana jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego (zob. np. postanowienie SN postanowienie z dnia 14 stycznia 2014 r. III SK 31/13).

 

Spis treści (ogólny):

 Rozdział 1: Aksjologia prawa konkurencji regulującego unilateralne praktyki przedsiębiorstw dominujących / 51

 Rozdział 2: Koncepcja generalna nadużycia wykluczającego w orzecznictwie sądowym / 136 

Rozdział 3: Koszty społeczne określonego modelu prawa konkurencji dotyczącego unilateralnych praktyk wykluczających/ 186

Rozdział 4: Wykluczenie z rynku: zagadnienia pojęciowe oraz jego zakres /388 

Rozdział 5: Kryteria różnicujące wykluczenia zgodne z prawem od antykonkurencyjnych / 433

Część treści monografii dostępna jest na:

 

https://books.google.pl/books?id=i5pSAwAAQBAJ&pg=PA51&hl=pl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

 

Z recenzji habilitacyjnych:

 Prof.zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 „Będąca przedmiotem oceny monografia dotyczy jednego z najbardziej kluczowych problemów prawa konkurencji. Jej osią jest dogłębna analiza przepisu art. 102 TFUE (…). Autor rozważa bardzo dogłębnie wielość celów zakazu nadużycia dominującej pozycji rynkowej. Analizuje bardzo rzetelnie – na bazie doktryny i orzecznictwa – sposób rozumienia dwóch podstawowych instrumentów ocennych zachowań dominanta tzn. tzw. podejścia formalnego oraz podejścia skutkowego, wskazując na szereg trudności w ich stosowaniu (…).  Przedstawił własną, w pełni oryginalną koncepcję tzw. praktyk wykluczających oraz prawnych instrumentów ich zwalczaniaW ramach tej koncepcji mieści się także cały szereg stanowiących novum ustaleń i wniosków w kwestiach bardziej szczegółowych. Zaprezentowana przez Autora koncepcja umożliwia w sposób harmonijny i wyważony realizację różnorakich celów prawa konkurencji jako takiego (…). Zarówno powyższa koncepcja jako całość, jak i ustalenia i wnioski szczegółowe stanową z pewnością istotny wkład habilitanta w rozwój nauki prawa publicznego gospodarczego, a w jego ramach – w rozwój doktryny prawa konkurencji (…). [wytłuszczenia, oryginalne]

Od strony formalno-warsztatowej mamy z pewnością do czynienia z opracowaniem wręcz wzorcowym, świadczącym nie tylko o zaangażowaniu i rzetelności Autora, ale także i o jego uczciwości naukowej. Bardzo obszerna literatura – głównie niemiecko- i anglojęzyczna – została wykorzystana w sposób niesłychanie rzetelny, a zarazem samodzielny i krytyczny. Nie może tu być mowy o powoływaniu autorów niejako „z drugiej ręki”. To samo można powiedzieć o sposobie wykorzystania dorobku judykatury (…)”.

 

Prof. UR dr hab. Jan Olszewski, Kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 „Recenzowana książka jest dziełem w dużym stopniu oryginalnym i dotyczy materii nie omawianej dotąd tak szeroko w literaturze prawniczej. Temat badawczy został przez Autora dobrany trafnie, gdyż systematyzuje, wyjaśnia wiele pojęć o wcześniejszym i aktualnym spojrzeniu na specyficzne formy nadużywania pozycji dominującej (…).

Praca charakteryzuje się dużą dbałością o szczegóły konstrukcyjne, rzetelność źródeł i inne elementy ułatwiające studiowanie jej treści (…). Autor wyjątkowo ciekawie ujął tematykę badawczą, a założenia badawcze są konsekwentnie realizowane (…). Wyjątkowo szeroko i w wielostronnym zakresie można dostrzec bogate cytowania z literatury obcej (…).   Dużą zaletą pracy są także odniesienia językowe, oceniające czy tłumaczenia sia adekwatne do treści prawa. Niewielu autorów potrafi tak wnikliwie ocenić w przestrzeni historycznej i instytucjonalnej stosowne pojęcie (…).

Kwestia nowej oceny w zakresie praktyk wykluczających przedsiębiorstw wykluczającym ma także walor typowo naukowy. Jest to materia wpierw złożona ekonomicznie, a następnie prawnie (…). Jej niewątpliwa zaleta jest nowatorskie ujęcie tematu pod kątem administracyjnym po dokonaniu analizy stosownych przepisów i bogatego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu”.

 

Prof. UWr dr hab. Marek Szydło, Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Na uznanie zasługuje fakt, że Autor zdecydował się na zastosowanie takiego układu pracy, w którym na plan pierwszy wybijają się rzeczywiście fundamentalne problemy związane z tworzeniem i stosowaniem reguł konkurencji, w tym reguł zakazujących dominantom stosowania praktyk abuzywnych, bez równoczesnego uwypuklania w ramach formalnej struktury pracy poszczególnych (konkretnych) praktyk wykluczających. Tym samym Autor (słusznie) koncentruje się na zagadnieniach teoretycznych i konstrukcyjnych, a nie na drobiazgowej analizie normatywnych lub orzeczniczych przesłanek dotyczących poszczególnych praktyk, co czyniłoby omawianą monografię dziełem w mniejszym stopniu naukowym”.

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)