Recenzje

  1. M. Bernatt, Powściągliwość sądowa – cykl powiązanych tematycznie artykułów opublikowanych w latach 2013-2017 (recenzja pracy habilitacyjnej)
  2. David J. Gerber: Global Competition. Law, Markets and Globalization. Oxford University Press 2010, s. 394 – recenzja książki (w:) Państwo i Prawo 2012 z. 4.
  3. Sieradzka M., Zmowy przetargowe w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych Warszawa 2015 (recenzja wydawnicza dla wydawnictwa C.H. Beck, sporządzona 1 marca 2015 r.)
  4. Sieradzka, pt. Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Warszawa 2016 (recenzja wydawnicza)
  5. Dopuszczalność wymierzenia kary pieniężnej za zbyt późne złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zatwierdzenie taryfy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r. III SK 6/15 – recenzja artykułu/glosy do „Krytyka prawa” Warszawa 2016 [autor anonimowy dla recenzenta]
  6. Ograniczenia wertykalne w handlu elektronicznym w kontekście regulacji dystrybucji selektywnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej – recenzja artykułu do „Przeglądu Prawniczego UW” Warszawa 2016 [autor anonimowy dla recenzenta]
  7. J. Molis,   Kompetencje regulacyjne europejskiej rady ds. ryzyka systemowego oraz europejskiego urzędu nadzoru bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym – charakterystyka dogmatycznoprawna na tle przepisów Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 oraz nr 1093/2010, Warszawa 2018 (recenzja wydawnicza dla wydawnictwa C.H. Beck)

 

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)