Działalność zawodowa

Działalność zawodowa wiąże się ze specjalizacją naukową w obszarze zwłaszcza prawa antymonopolowego, ale także  publicznego prawa bankowego oraz prawa upadłościowego. Polega ona przede wszyskim na opracowywaniu ekspertyz oraz opinii prawnych na rzecz instytucji:

– publicznych, jak np. Kancelaria Sejmu RP (Biuro Analiz Sejmowych), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A.) oraz

– prywatnych: kancelarie prawne, przedsiębiorcy (np. Bank Millennium S.A., BP Polska sp z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Messer Group GmbH, Sfinks Polska S.A., Magna Polonia S.A.) związki przedsiębiorców, np.. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polski Związek Producentów Farb i Klejów).

Prace eksperckie dotyczą oceny zgodności zachowań przedsiębiorców z prawem (zazwyczaj antymonopolowym), odnosząc się do działalności gospodarczej w różnorodnych sektorach (jak np.: energetyka, artykuły żywnościowe, telekomunikacja, paliwa, usługi finansowe, gastronomia, produkcja opakowań). Przedmiotem opinii jest także ewaluacja antymonopolowych kwalifikacji przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzjach jakie organ ów wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do zachowań przedsiębiorców (w tym koncentracji).

W ramach sporządzanych opinii rozpatrywano/udzielono odpowiedzi na (m.in.) następujące zagadnienia:

 • Dlaczego standardowej umowy franczyzy nie można zasadnie kwalifikować jako przyznającej franczyzodawcy „kontrolę” (w rozumieniu art. 4 pkt. 4 u.o.k.k.) na franczyzobiorcą?
 • Czy z art. 140 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego wynika obowiązek sporządzenia testu prywatnego wierzyciela w razie gdy wierzyciel jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa? (w tym wykładnia tzw. testu przypisywalności)
 • Czy system wymiany informacji między konkurentami zorganizowany przez podmiot trzeci narusza prawo konkurencji?
 • Czy stosowany lub planowany system dystrybucji towarów jest zgodny z prawem konkurencji?
 • Czy określone zachowanie przedsiębiorcy stanowi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w tym proporcjonalności nałożonej kary?
 • Czy wykluczenie dystrybutora z sieci sprzedaży usług telefonii komórkowej (skutkujące de facto wykluczeniem z rynku) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?
 • Czy środki pieniężne należy zaliczać do składników przedsiębiorstwa upadłego banku, które jest zbywane w całości?
 • Czy narzucenie tzw. otwartej klauzuli take-or-pay stanowi przejaw nadużywania pozycji dominującej?
 • Czy określone umowy rozporządzające mieniem (zamiar ich zawarcia) podlegają zgłoszeniu Prezesowi UOKiK (jako zamiar dokonania koncentracji)?
 • Czy klauzula wyłączności narusza zakaz porozumień antykonkurencyjnych?
 • Czy tzw. rekompensata publiczna stanowi stosowana przez Prezesa UOKiK jako środek zmierzający do usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest konstytucyjnie dopuszczalna?
 • Czy pobieranie określonych opłat może skutkować ograniczeniem konkurencji?
 • Czy zarządzanie polityką cenową w ramach sieci franczyzowej może być antykonkurencyjne?
 • Czy procedowanie organu nadzoru finansowego zawieszające działalność banku jest zgodne z prawem?
 • W jakiej relacji pozostają określone unormowania unijnego rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego (nr 1346/2000) do polskich unormowań i jakie są tego prawne konsekwencje dla danego przypadku?

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)