ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA SPÓŁKI CÓRKI ZA NARUSZENIA PRAWA KONKURENCJI SPÓŁKI MATKI

Informuję że w ty tygodniu – na łamach Europejskiego Przeglądu Sądowego – opublikowana została glosa (mojego autorstwa) do wyroku TSUE z 6.10.2021 r. w sprawie  C‑882/19, Sumal SL przeciwko Mercedes Benz Trucks España. Wyrok ów jest godny uwagi z racji na wykreowanie („wyinterpretowanie” z art. 101 TFUE) podstaw odpowiedzialności (a ściślej współodpowiedzialności) odszkodowawczej spółki zależnej za antymonopolowe naruszenia spółki dominującej (tzw. odpowiedzialność odgórna). Przyjęta w tym wyroku konstrukcja stanowi novum na gruncie dotychczasowego dorobku orzecznictwa unijnego, w którym (jakkolwiek na potrzeby wdrażania publicznoprawnej odpowiedzialności antymonopolowej) ugruntowana została zasada przypisywania odpowiedzialności spółce dominującej (matce) za wspominane naruszenia spółki córki (tzw. odpowiedzialność oddolna).

W wyroku w sprawie Sumal TSUE jako warunek przypisania (cywilnoprawnej) odpowiedzialności spółce zależnej uznał wymóg przynależności tej spółki do tego samego przedsiębiorstwa co spółka dominująca. W tym zakresie wszak przyjął odmienne stanowisko jakie – na potrzeby wdrażania publicznoprawnej odpowiedzialności antymonopolowej spółki dominującej – zostało ugruntowane w dotychczasowej judykaturze unijnej (w której pojęcie przedsiębiorstwa w zasadzie „pokrywało się” z pojęciem jednej jednostki ekonomicznej – single economic unit.

Szerzej na temat ww. wyroku oraz analizowanych w zagadnień, zob. K. Kohutek, Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki zależnej za antymonopolowe naruszenia spółki dominującej. Glosa do wyroku TSUE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C‑882/19Sumal SL przeciwko Mercedes Benz Trucks España SL (w:) Europejski Przegląd Sądowy nr 4 2022, s. 43-51