Szkolenia z Prawa Konkurencji

I.   ADRESACI, CHARAKTER ORAZ ZAKRES SZKOLEŃ:

 Szkolenia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką prawa konkurencji tak z sektora publicznego (np. sędziów), jak i prywatnego (np. adwokatów, radców prawnych, osób zarządzających przedsiębiorcami, ich pracowników).

Tematyka oraz charakter szkoleń mogą być tak ukształtowane, aby odpowiadać oczekiwaniom odbiorców, czyli albo mieć charakter bardziej ogólny (stanowiąc wprowadzenie do tematyki prawa antymonopolowego wraz z prezentacją jego podstawowych konstrukcji) albo szczegółowy, koncentrując się jedynie na określonej instytucji tej dziedziny prawa (jak np.: porozumieniach wertykalnych/dystrybucyjnych, praktykach wykluczających przedsiębiorców dominujących, koncentracji przedsiębiorców).

Szkolenia skupiają się przede wszystkim na praktycznym wymiarze prawa konkurencji, czyli jego stosowaniu przez Prezesa UOKiK oraz sądy, jak również przestrzeganiu jego reżimu przez przedsiębiorców (np. w zakresie realizowanych/planowanych strategii biznesowych, zasad sprzedaży towarów, zawieranych umów, systemów dystrybucji, transakcji koncentracyjnych). W związku z tym częstym punktem odniesienia będzie orzecznictwo (w tym w dużej mierze Sądu Najwyższego, który w ciągu ostatnich kilku lat wydał relatywnie sporo wyroków dotyczacych problematyki antymonopolowej).

Szkolenia odnoszą się przede wszystkim do prawa polskiego, czyli unormowań ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.), a także prawa unijnego (art. 101 i 102 TFUE). Tematyka szkoleń obejmować może każde z poniższych zagadnień bądź też koncentrować się tylko na wybranych, względnie dotyczyć kwestii, które nie zostały niżej ujęte (np. zagadnienia nieuczciwej konkurencji lub naruszeń zbiorowych interesów konsumentów), stanowiąc przedmiot indywidualnych uzgodnień.

 

II.  SZCZEGÓŁÓWA TEMATYKA SZKOLEŃ

Pojęcie konkurencji podlegającej publicznoprawnej ochronie oraz cele (aksjologia) ustawy antymonopolowej: implikacje praktyczne
Zakres zastosowania ustawy antymonopolowej
Rynek właściwy
Porozumienia antykonkurencyjne: zagadnienia pojęciowe i wyłączenia ustawowe
Kartele oraz horyzontalne porozumienia kooperacyjne
Porozumienia wertykalne (dystrybucyjne)
Pozycja dominująca
Nadużywanie pozycji dominującej: zagadnienia pojęciowe oraz zasady interpretacji
Praktyki (nadużycia) wykluczające: zagadnienia szczegółowe
Nadużycia eksploatacyjne
Kontrola koncentracji przedsiębiorców
Proceduralne prawo konkurencji
Kary za naruszenie prawa konkurencji
Prywatnoprawne egzekwowanie prawa konkurencji (private enforcement)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o  przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – zakres podmiotowy i przedmiotowy

 

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)