Glosy

Zatytułowane (publikowane także w formie papierowej):

 1. Przypisanie dominantowi odpowiedzialności za zachowania jego dystrybutorów; klauzule wyłączności a test równie efektywnego konkurenta – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19.01.2023 r., C-680/20, Unilever Italia Mkt. Operations Srl przeciwko Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2023 nr 4, s. 35-42
 2. Obliczanie terminu przedawnienia dla roszczeń o naprawienie szkody antymonopolowej Glosa do wyroku Sądu Okręgowego z 9.07.2021 r. , X GC 114/20 (w:) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022 nr 1, s. 99-104
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki zależnej za antymonopolowe naruszenia spółki dominującej. Glosa do wyroku TSUE z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C‑882/19Sumal SL przeciwko Mercedes Benz Trucks España SL (w:) Europejski Przegląd Sądowy nr 4 2022, s. 43-51
 4. „Chciwość jest dobra dla społeczeństwa”: rozważania na temat aksjologii prawa antymonopolowego na tle wyroku SN z dnia 20 marca 2018 r. III SK 5/17 oraz wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Trinko (w:) Glosa 2022, nr 1, s. 68-74
 5. Ujednolicanie cen w ramach franczyzy jako porozumienie mające antykonkurencyjny cel – uwagi krytyczne do wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.01.2018 r., VII AGa 828/18, i Sądu Najwyższego z 9.10.2019 r., I NSK 89/18, Glosa 2020, nr 3
 6. Jakie szkody można przypisać naruszycielom prawa konkurencji? – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12.12.2019 r., C-435/18, Otis GmbH i in. przeciwko Land Oberösterreich i in., Europejski Przegląd Sądowy 2020 nr 4
 7. Miejsce wystąpienia szkody antymonopolowej jako łącznik determinujący jurysdykcję sądu krajowego rozpatrującego pozew o odszkodowanie. Glosa do wyroku TSUE z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C‑451/18 Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. przeciwko DAF Trucks NVEuropejski Przegląd Sądowy 2020 nr 2
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy kontynuującego działalność gospodarczą sprawcy naruszenia prawa konurnecji. Glosa do wyroku TSUE z d14.3.2019 r. w sprawie C-724/17 Vantaan kaupunki v. Skanska Industrial Solution, Europejski Przegląd Sądowy 2019 nr 6
 9. Nadużywanie pozycji dominującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego w roku 2017, Glosa 2018 nr 3
 10. Problematyka nakładania kar przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za tzw. nowe praktyki. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 , Glosa 2017 nr 4
 11. Czy wysłanie e-maila o treści antykonkurencyjnej stanowi praktykę uzgodnioną w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE? Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.01.2016 r. w sprawie C-74/14, Eturas UAB i inni przeciwko Lietuvos Respublikos konkurencijos                    taryba, Glosa 2017, nr 3
 12. Konsument – czyli kto? Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r., III SZP 2/151, Glosa 2016 nr 4
 13. Zastrzeżenie wyłączności wynajmu lokalu wielkopowierzchniowego a zakaz z art. 101 ust. 1 TFUE. Glosa do wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 SIA „Maxima Latvija” przeciwko Konkurences padome, Glosa 2016 nr 2
 14. Zachowanie formalnego podejścia do oceny rabatów stosowanych dominantów oraz deprecjacja testu równie efektywnego konkurenta – glosa do wyroku Sądu z 12.06.2014 r. w sprawie T-286/09, Intel Corp. przeciwko Komisji (w:) Glosa 2014 nr 4
 15. RPM nie zawsze godzą w interes publiczny: bliżej zindywidualizowanego podejścia do wertykalnego ustalania cen odsprzedaży? Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III SK 44/13, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014 nr 5
 16. Rynek właściwy: kryteria wyznaczania, zjawisko asymetryczności produktów oraz znaczenie prawne w stosowaniu zakazów antymonopolowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2013 r. III SK 28/12 (w:) Glosa 2014 nr 3
 17. Antykonkurencyjny, czyli szkodliwy dla konsumentów: bliżej podejścia skutkowego w stosowaniu zakazu nadużyć wykluczających w świetle art. 102 TFUE? – glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.03.2012 r. w sprawie C-209/10 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet (w:) Glosa 2013 nr 3
 18. Aprobata testu efektywności i odrzucenie warunku niezbędności dla oceny praktyki nożyc cenowych w świetle art. 102 TFUE. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.02.2011 r. w sprawie C-52/09 Konkurrensverket v. TeliaSonera (w:) Glosa 2012 nr 4
 19. Test prywatnego wierzyciela w unijnym prawie pomocy publicznej. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 24 stycznia 2013 r., C‑73/11 P Frucona Košice a.s. przeciwko Komisji (w:) Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2013 nr 2
 20. Cena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów jakościowych usługi ceną nieuczciwą w rozumienia art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1.07.2012 r., III SK 44/11 Autostrada Małopolska (w:) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012 nr 4
 21. Strukturalne a skutkowe pojmowanie celów prawa konkurencji oraz jej istoty: rozbieżności sądów unijnych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2009 r. w sprawach połączonych C-501/06 P. Glosa (w:) Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011 nr 1
 22. Stosowanie selektywnych obniżek cenowych powyżej kosztów. Generalny koncept nadużycia wykluczającego. Glosa do wyroku Sadu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r.” (w:) Glosa 2010 nr 4
 23. Zarzut nadużycia pozycji dominującej na rynku usług weterynaryjnych (w:) Glosa 2009 nr 4
 24. Nadużycie pozycji dominującej – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15.03.2007 r. w sprawie C–95/04 P British Airways plc.(w:) Glosa 2009 nr 2
 25. Stosowanie cen rażąco niskich jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w prawie konkurencji. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie T-340/0. Glosa (w:) Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2009 nr 2

Publikowane tylko w formie elektronicznej (LEX):

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r. III SK 23/15 (Brak współdziałania w toku kontroli), LEX 2017
 2. Glosa do o do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r. III SK 21/15 (Kara za tzw. nowe praktyki), LEX 2017
 3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 8 stycznia 2016 r. VI ACa 1872/14 (Kontrola decyzji zobowiązaniowej), LEX 2016
 4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 stycznia 2014 r. I ACa 1322/13, (Odszkodowanie – kartel cementowy) LEX 2016
 5. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 24 września 2015 r. VI ACa 1096/14, (Grupa Zakupowa), LEX 2016
 6. Glosa do wyroku Sądu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie T‑70/15, Trajektna luka Split d.d. przeciwko Komisji Europejskiej, LEX 2016
 7. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 29 czerwca 2010 r.w sprawie C-441/07 P Alrosa Company Ltd  przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, LEX 2016
 8. Glosa do wyroku Sadu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie T‑76/14 Morningstar, Inc. przeciwko Komisji Europejskiej, LEX 2016
 9. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie C‑169/07 Hartlauer Handelsgesellschaft mbH przeciwko Wiener Landesregierung, LEX 2016
 10. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie C‑542/14 SIA VM Remonts przeciwko Konkurences padome, LEX 2016
 11. Glosa do wyroku Sądu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie T‑208/13, Portugal Telecom SGPS, SA przeciwko Komisji Europejskiej,  LEX 2016
 12. Glosa do wyroku Trybunału  dnia 12 grudnia 2013 r. sprawie C‑327/12 Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e furniture przeciwko SOA Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione SpA, LEX 2016
 13. Glosa do wyroku Trybunału z 21 stycznia 2016 r. w sprawie C‑74/14 „Eturas” UAB i inni przeciwko Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, LEX 2016
 14. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie C‑23/14 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet, LEX 2016
 15. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27  sierpnia 2014 r., III SK 83/13 (Nieważność), LEX 2016
 16. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2006 r. III SK 15/06 (wdzwaniany Internet), LEX 2016
 17.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2008 r. III SK 30/07 (wykluczenie z rynku), LEX 2016
 18. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2006 r. III SK 13/06 (PKS Drapieżnictwo cenowe), LEX 2016
 19. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2001 r. I CKN 1217/98 (Adwokat Bronisław T.),  LEX 2016
 20. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie C-373/14 P Toshiba Corporation przeciwko Komisji Europejskiej, LEX 2016
 21. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 III SK 39/14 (Usługi transportowe),  LEX 2016
 22. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie C‑345/14 SIA „Maxima Latvija” przeciwko Konkurences padome, LEX 2016
 23. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego III SK 53/14  z dnia 20 maja 2015 r. (obiektywne uzasadnienie), LEX 2016
 24. Glosa do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji Konsumentów z dnia 19 czerwca 2015 r. XVII AmA 112/12 (Mobile TV), LEX 2015
 25. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 14 stycznia 2015 r. w prawie C‑518/13 The Queen na przeciwko Parking Adjudicator, (Taxi London) LEX 2015
 26. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-206/11 Georg Köck przeciwko Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, LEX 2015
 27. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2013 r.III SK 1/13 (Przedsiębiorca PL a Przedsiębiorstwo UE), LEX 2015
 28. Glosa do wyroku Sądu z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie T‑1/12 Republika Francuska przeciwko Komisji Europejskiej, LEX 2015
 29. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie C‑413/13 FNV Kunsten Informatie en Media, przeciwko Staat der Nederlanden, LEX 2015
 30. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2014 r. III SK 61/13 (Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza), LEX 2014
 31. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia  3 października 2013 r. (PKP Cargo – procedura), LEX 2014
 32. Glosa do wyroku wyroku Trybunału z dnia 11 września 2014 w sprawie C‑386/13 P Groupement des cartes bancaires (CB) przeciwko Komisji Europejskiej, LEX 2014
 33. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 4 września 2014 r. w sprawach połączonych od C‑184/13 do C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 i C‑208/13 API – Anonima Petroli Italiana SpA przeciwko Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, LEX 2014
 34. Glosa do wyroku Sądu z dnia w sprawie T- 286/09 P Intel Corp. przeciwko Komisji, LEX 2014
 35. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-557/12 Kone AG i inni przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG, LEX 2014
 36. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r. III SK 51/12 [Carrefour: opóźnienie w wykonaniu decyzji], LEX 2014
 37. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 r. , VI ACa 1615/12 [Orlen/Kogut: wysoka obniżka kary], LEX 2014
 38. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2012 r. I CSK 147/12 [Opłaty półkowe – zakaz per se], LEX 2013
 39. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 marca 2013 r. I ACa 1119/12, LEX 2013 (Opłaty półkowe – ekwiwalentność), LEX 2013
 40. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 10 stycznia 2008 r. I ACa 231/07 (sprzedaż poniżej kosztów UNZK), LEX 2013
 41. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2006 r. III SK 6/06 [Drożdże – uzgodniona praktyka cenowa], LEX 2013
 42. Glosa do wyroku Trybunału 13 marca 2000 r. w sprawach połączonych C-395/69 P i C-396/96 P Compagnie Maritime Belge Transports SA i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, LEX 2013
 43. Glosa do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 marca 2012 r. XVII Ama 180/10, LEX 2013
 44. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie 13 lutego 2007 r., VI ACa 819/06, LEX 2013
 45. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie C‑681/11 Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt przeciwko Schenker & Co AG i inni LEX 2013
 46. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 19 maja 1993 r. – w sprawie C -320/91 – postępowanie karne przeciwko Paul Corbeau, LEX 2013
 47. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 25 października 1977 r. w sprawie 26/76 Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, LEX 2013
 48. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie nr 161/84 Pronuptia de Paris GmbH przeciwko Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, LEX 2013
 49. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 3 lipca 1991 r. w sprawie C – 62/86 AKZO Chemie BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, LEX 2013
 50. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-2/01 P i C-3/01 P Bayer przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, LEX 2013
 51. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 kwietnia 2010 r. VI ACa 607/09 [Banki: Opłata Interchange], LEX 2013
 52. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2009 r. III SK 26 [Skoczek/Pieklik: zmowa przetargowa], LEX 2013
 53. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2009 r. III SK 10/09 (Lubelski Rynek Hurtowy), LEX 2013
 54. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2010 r. VI Aca 61/09 [Lesaffre: systemy wyłączności], LEX 2013
 55. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2009 r. III SK 19/08 [ZAIKS], LEX 2013
 56. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2010 r. III SK 40/09 [TPSA: Kanalizacja Łączy], LEX 2013
 57. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C‑138/11 Compass‑Datenbank GmbH przeciwko Republik Österreich, LEX 2013
 58. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 r III SK 24/09 [RPWK ceny nieuczciwe w tym nadmiernie wygórowane], LEX 2013
 59. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 marca 2010 r. VI ACa 1038/11 [PKP Cargo: dyskryminacja konkurentów] LEX 2013
 60. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2010 r. III SK 41/09 [TP SA Neostrada: wiązanie] LEX 2013
 61. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2009 r. III SK 16/08 [PZPN/Canal Plus: licencja wyłączna] LEX 2013
 62. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2010 r. III SK 37/09 [Katowice: odpady] LEX 2013
 63. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie C‑1/12 Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) przeciwko Autoridade da Concorrência LEX 2013
 64. Glosa do wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 luty 2011 r XVII AmA 16/10 [Gamart – pojęcie porozumienia wertykalnego], LEX 2013
 65. Glosa do wyroku Sądu z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie T‑182/10Associazione italiana delle società concessionarie per la costruzione e l’esercizio di autostrade e trafori stradali (Aiscat) przeciwko Komisji Europejskiej, LEX 2013
 66. Glosa do wyroku Trybunału z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie C‑73/11 P Frucona Košice a.s. przeciwko Komisji, LEX 2013
 67. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2003 r. I CKN 1200/00, LEX 2013 [Single Economic Unit], LEX 2013
 68. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego III SK 21/11 z dnia 23 listopada, LEX 2013 [Roben – RPM], LEX 2013
 69. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 17 maja 2012 r. VI ACa 31/12, [Autobusy – zrównanie cen] LEX 2012
 70. Glosa do wyroku Trybunału Sprawidliwości z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C‑439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS przeciwko Président de l’Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, LEX 2012
 71. Glosa do wyroku Sądu z dnia 9 września 2010 r. w sprawie T‑155/06 Tomra Systems ASA i inni przeciwko Komisji Europejskiej, LEX 2012
 72. Glosa do wyroku do wyroku Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie T‑340/03: France Télécom S.A. (dawniej Wanadoo Interactive S.A.), LEX 2009
 73. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie III SK 9/08, [Kalisz – odpady] LEX 2009
 74. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r.w sprawach połączonych od C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE i inni przeciwko GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, LEX 2009
 75. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T‑170/06 Alrosa Company Ltd LEX 2009
 76. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji w dnia 8 października 2008 r. w sprawie T-68/04 SGL Carbon AG, LEX 2009
 77. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r.w sprawie T‑151/01 Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, LEX 2009Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji w dnia 8 października 2008 r. w sprawie T-68/04 SGL Carbon AG, LEX 2009
 78. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 15 marca 2007 r. stycznia 2007 r. w sprawie C‑95/04 P British Airways plc., LEX 2009
 79. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2007 r. III SK 17/06, [Kolej Gondolowa: eksploatacja], LEX 2008
 80. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-421/05: City Motors Groep NV przeciwko Citroën Belux NV, LEX 2008
 81. Glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie T‑271/03 Deutsche Telekom AG, LEX 2008

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)