Rozdziały lub artykuły w pracach zbiorowych

  1. Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji polegającym na nadużywaniu pozycji dominującej (w:) Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020, s. 1260-1272
  2. Google szkodzi konkurentom czy konkurencji (konsumentom)? Dyskusyjność interwencji Komisji Europejskiej w zachowania internetowego giganta (w:) K. Banasik, A. Kargol, A. Cyrul-Kubiak, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec (red.) W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie historii i sprawiedliwości. Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu, Kraków 2018, s. 402-414
  3. Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży (w:) T. Skoczny (red. nauk.) Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2016
  4. Rynek właściwy a transakcje handlu elektronicznego: ocena z perspektywy prawa antymonopolowego (w:) M. Grzybowski (red.) Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne. Tom 3. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Zbigniewa Maciąga, Kraków 2014
  5. Dystrybucja selektywna na gruncie polskich i wspólnotowych regulacji prawa konkurencji (w:) A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we wspólnocie Europejskiej i Polsce, Warszawa 2008
  6. Spółka akcyjna i spółka komandytowa (pozycja z serii: Klauzule umowne w obrocie gospodarczym; pod red. F. Zolla) (współautorstwo) Lexis Nexis 2005
  7. Sprzedaż (pozycja z serii: Klauzule umowne w obrocie gospodarczym; pod red. F. Zolla) (współautorstwo) klauzule dotyczące prawa konkurencji Lexis Nexis 2004
  8. Prawo spółek, Warszawa 2007, (współautorstwo)
  9. Podstawy prawa bankowego, Kielce 2003 – praca zbiorowa pod red. F. Zolla (współautorstwo)

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)