Rozdziały lub artykuły w pracach zbiorowych

 1. Intensyfikacja private enforcement: udogodnienia materialnoprawne i proceduralne dla poszkodowanych naruszeniami prawa antymonopolowego (w:) Dyskretny urok teorii. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Biernata, red. J. Biernat, M. Pieniążek, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2024, s. 203–222.
 2. II § 12.I–II, IV – Pozycja dominująca, Nadużywanie pozycji dominującej (w:) A. Wróbel (red.) System prawa Unii Europejskie, Prawo Konkurencji. Tom 9 (red). A Jurkowska-Gomułka, A. Piszcz, Warszawa 2024, s. 340-386; s. 437-444
 3. Odpowiedzialność antymonopolowa w holdingu (na tle nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz doktryny pojedynczej jednostki ekonomicznej) [w:] W poszukiwaniu dobrego prawa, t. 2, Perspektywa prywatnoprawna . Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, red. K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański, Warszawa 2022, s. 188-199
 4. Aksjologia publicznego prawa konkurencji (w:) A. Powałowski (red.) Aksjologia publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2022, s. 91-105
 5. Nadmierne odstraszanie oraz nadmierne odszkodowanie: mity na tle rozwiązań dyrektywy 2014/104/UE z uwzględnieniem amerykańskiego prawa antytrustowego (w:) Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, Warszawa 2021, s. 325-337
 6. Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji polegającym na nadużywaniu pozycji dominującej (w:) Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020, s. 1260-1272
 7. Google szkodzi konkurentom czy konkurencji (konsumentom)? Dyskusyjność interwencji Komisji Europejskiej w zachowania internetowego giganta (w:) K. Banasik, A. Kargol, A. Cyrul-Kubiak, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec (red.) W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie historii i sprawiedliwości. Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu, Kraków 2018, s. 402-414
 8. Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży (w:) T. Skoczny (red. nauk.) Prawo konkurencji. 25 lat, Warszawa 2016
 9. Rynek właściwy a transakcje handlu elektronicznego: ocena z perspektywy prawa antymonopolowego (w:) M. Grzybowski (red.) Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne. Tom 3. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Zbigniewa Maciąga, Kraków 2014
 10. Dystrybucja selektywna na gruncie polskich i wspólnotowych regulacji prawa konkurencji (w:) A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we wspólnocie Europejskiej i Polsce, Warszawa 2008
 11. Spółka akcyjna i spółka komandytowa (pozycja z serii: Klauzule umowne w obrocie gospodarczym; pod red. F. Zolla) (współautorstwo) Lexis Nexis 2005
 12. Sprzedaż (pozycja z serii: Klauzule umowne w obrocie gospodarczym; pod red. F. Zolla) (współautorstwo) klauzule dotyczące prawa konkurencji Lexis Nexis 2004
 13. Prawo spółek, Warszawa 2007, (współautorstwo)
 14. Podstawy prawa bankowego, Kielce 2003 – praca zbiorowa pod red. F. Zolla (współautorstwo)

prof. dr hab. Konrad Kohutek – specjalista z publicznego prawa gospodarczego (w tym prawa konkurencji)