DYREKTYWA DOTYCZĄCA PRYWATNEGO WDRAŻANIA PRAWA KONKURENCJI – IMPLEMENTACJA DO PORZĄDKÓW KRAJOWYCH

Wczoraj (tj. 27 grudnia 2016 r.) upłynął termin implementacji do porządków krajowych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego. W Polsce jak dotychczas stworzony został stosowny projekt (ustawy o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji). Nasz ustawodawca (jakkolwiek nie jako jedyny w UE) nie zdążył więc w  terminie dyrektywy tej wprowadzić w życie. Opóźnienie to (tym bardziej jeśli będzie się wydłużać) nie będzie mieć korzystnego wpływu na rozwój wdrażania reguł konkurencji w trybie prywatnym (private enforcement). Dyrektywa przewiduje bowiem rozwiązania mające ułatwić dochodzenia odszkodowania za szkody wynikające z naruszenie prawa konkurencji (tzw. szkody antymonopolowe). Rozwiązaniem takim jest np. domniemanie, iż naruszenia kartelowe (a zgodnie z ww. projektem wszelkie  naruszenia materialnego prawa konkurencji) wyrządzają szkodę. Być może obowiązywanie tych rozwiązań sprawiłyby, iż sąd zasądziłby odszkodowanie za wspomnianą szkodę w – jak dotąd bardzo nielicznych -  sprawach z zakresu private enforcement w Polsce [zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 stycznia 2014 r., I ACa 1322/13, w którym sąd ów (m.in.) podniósł, iż powód nie przedłożył dowodów na to że - mimo zawarcia kartelu (na krajowym rynku sprzedaży cementu) – faktycznie poniósł szkodę]; szerzej o tej sprawie, zob. K. Kohutek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 stycznia 2014 r., I ACa 1322/13, LEX 2016]