UGODA MIĘDZY MAGNA POLONIA A EMITEL: KONIEC SPORU  O ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIA PRAWA KONKURENCJI

W zeszły piątek (16 czerwca 2023 r.) doszło do zawarcia ugody między Magna Polonia S.A a Emitel S.A. Ugoda ta kończy wieloletni spór dotyczący szkody o jakiej naprawienie ta pierwsza spółka pozwała te drugą w 2013 r. Sąd Okręgowy (w drodze wyroku z 2.7.2021 r., XVI GC 2042/13) uwzględnił powództwo Magna zasądzając na jej rzecz kwotę 263, 44 mln PLN [szkoda w wysokości 163,74 mln PLN + odsetki ustawowe w wysokości 99,7 mln PLN]. Wspomniana szkoda wynikała z naruszenia przez Emitel prawa konkurencji oraz zasad poufności; szerzej na temat tego wyroku jak i kalkulacji szkody, zob. mój wpis z dnia 13.7.2021 [„Wyrok w sprawie Magna/Emitel: zasądzenie odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji  krok w kierunku rozwoju private enformceent w Polsce”] oraz mój artykuł pt.: Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji polegającym na nadużywaniu pozycji dominującej (w:) M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka (red.) Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Kidybie, Warszawa 2020, s. 1266-1267].

Od powołanego wyżej wyroku Sądu Okręgowego, wniesiona została apelacja, przy czym – właśnie w związku z zawartą ugodą – Sąd Apelacyjny nie będzie już merytorycznie rozpatrywał sprawy. Wczoraj (20.6.2023 r.) sąd ów (działając w trybie art. 355 k.p.c.) umorzył postępowanie w danej sprawie, a Magna cofnęła powództwo.

Ugoda przewiduje, że Emitel zapłaci na rzecz Magna kwotę 192,5 mln PLN (co stanowi ponad 73% kwoty jaką zasądził na rzecz tej drugiej Sąd Okręgowy, czyli 263, 44 mln PLN). Nie oceniam, czy kwota ugody jest zbyt niska czy też zbyt wysoka; najwyraźniej wszak zadowala obie strony opisywanego sporu. Przede wszystkim jednak ugoda ta jest warta uwagi, ponieważ stanowi jedną z pierwszych (o ile nie pierwszą) w Polsce sprawę, która została zakończona zasądzeniem (a finalnie „kontraktowym uzgodnieniem” miedzy stronami sporu) kwoty jaka ma zostać uiszczona na rzecz powoda, mając stanowić naprawienie szkody powstałej wskutek naruszeń szeroko pojmowanego prawa konkurencji [tzw. private enforcement] (zob. powołany wyżej wpis oraz publikacja)]. Także sama kwota odszkodowania nie jest bagatelna w szczególności w porównaniu do dotychczas rozpatrywanych (oraz prawomocnie już zakończonych) spraw z zakresu private enforcement (naruszeń reguł antymonopolowych), w których odszkodowanie jakiego domagał się powód oscylowało wokół 1,2-1,5 mln PLN); zob. zwłaszcza sprawę tzw. polerów cumowniczych oraz kartelu cementowego. W obu tych sprawach odszkodowanie nie zostało przyznane [na ich temat, zob. np. K. Kohutek, Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, Wolters Kluwer Business Warszawa 2018].